Gratis verzending vanaf € 250,- Excl. BTW in de BENELUX
+32 (0) 51 50 20 55

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, onverschillig of het overeenkomsten van koop en verkoop dan wel andere overeenkomsten betreft, indien en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Degene die met ons een overeenkomst wil sluiten of sluit, wordt hierna aangeduid als "afnemer". Algemene inkoopvoorwaarden waarvan de afnemer zich bedient binden ons niet tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard. Het aanvaarden van onze bestelbons of facturen houdt in het aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3: Retourrecht

3.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien het een foutief of beschadigd product betreft krijgt u het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@sn-truckstyling.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

3.2 We vragen om bij een retourzending altijd een formulier mee op te sturen waarin staat wat er precies mis is. Wanneer de zending ons bereikt zullen we contact opnemen en verdere stappen nemen in het proces. Let wel op dat wij het recht voorbehouden om een retourzending goed te keuren al dan niet. Wanneer het een terugbetaling betreft , wordt deze direct afgehandeld na goedkeuring van de retourzending, u wordt dan ook direct op de hoogte gebracht. Ook kunnen goederen gewisseld worden. Wanneer we vaststellen dat de goederen beschadigd zijn door de afnemer of er is een waardevermindering opgetreden, dan zal de retourzending terug worden gestuurd naar de afnemer, en worden er geen verdere stappen ondernomen.

3.3 Retourneringen zonder aanmelding van retour of retournummer/bestelnummer kunnen worden geweigerd en worden retour afzender gestuurd. De gemaakte kosten hiervan zullen worden verrekend.

3.4 Voor retourneringen die beschadigd, te laat of zonder gegevens worden geretourneerd wordt een administratie fee van €25 ex btw in rekening gebracht.

3.5 Pakketten die worden geretourneerd waarvan wij "cash on delivery” dienen te betalen worden direct geweigerd. Indien succesvolle aflevering toch plaatsvindt, worden alle kosten inclusief de administratieve fee van €25 ex btw in rekening gebracht.

3.6 Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn:

  • Maatwerk (koffers, beugels, bekleding, op maat gesneden stof, ,..)
  • Producten die door hun staat (beschadiging) niet kunnen worden teruggezonden.
  • Producten waarvan de benodigde accessoires ontbreken.
  • Schoenen/Klompen die draagsporen bevatten.

Artikel 4: Garantie

4.1 Alle verlichting die aangekocht wordt, geniet een wettelijke garantie.

4.2 Producten die kort na aankoop niet functioneren naar behoren worden ingewisseld of gecrediteerd.

Artikel 5: Verzekering bij schade door transport

Koerierverzendingen, zoals bekend door DPD, zijn verzekerd tot ± €500,- ex btw. Het verzekeren van uw pakket voor een hogere waarde kan ook. Hiervoor kunt u altijd vrijblijvend schriftelijk contact opnemen per email: info@sn-truckstyling.com. Schades/gebreken bij koerierverzendingen dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden met foto's van de inhoud, de verpakking en het verzendlabel. De goederen en verpakkingen in kwestie dienen te worden bewaard tijdens het onderzoeksproces.

Verzendingen per colli/pallet/kist etc, of grotere leveringen die gebeuren per transporteur, vallen onder CMR-verzekering. Dit houdt in dat de klant verantwoordelijk is om bij ontvangstname de goederen te controleren alvorens het aftekenen van de vrachtpapieren. Bij eventuele schades/gebreken dient u de vrachtpapieren te ondertekenen met vermelding van de betreffende schades/gebreken, onder vermelding van: “Onder voorbehoud”.

Het uitbetalen van de schade of het vervangen van het product, bij grote verzendingen, kan 2-3 maanden in beslag nemen. Voor kleine pakketten 1-3 maanden. Desondanks proberen wij het probleem altijd zo snel mogelijk op te lossen.

Als de klant deze procedure niet volgt kan dit leiden tot verbreking van de overeenkomst inzake de verzekering en is dit onherroepelijk.

Artikel 6: Verzending

6.1 CMR verzekering

Voor leveringen met transportbedrijven per CMR geldt de CMR-verzekering, dit wil zeggen wanneer er geen opmerkingen zijn bij aflevering vermeld op de CMR, geniet u niet van deze verzekering. Voor de verzekerde bedragen van de cmr verzekering neemt u best contact op per email.

Artikel 7: Prijzen

Indien na datum van aanbieding of na totstandkoming van de overeenkomst de materiaalprijzen van goederen een verhoging ondergaan, dan zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs of prijzen dienovereenkomstig te verhogen en is afnemer tot betaling van de verhoging of de verhogingen verplicht. Wij hebben ook het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Levertijd

De levertijd van de meeste van onze producten bedragen 1 tot 5 werkdagen. Dit slaat wel op goederen die op voorraad zijn. Goederen die een bestelling moeten ondergaan bij de toeleverancier hebben een langere levertijd nodig. Als de aangegeven levertijd overschreden wordt vragen wij om met ons contact op te nemen. Ook kan het zijn dat we door onverwachte omstandigheden onze levertermijn niet kunnen nakomen (Bijvoorbeeld door overmacht).

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornis van elke aard, zoals staking, transportmoeilijk­heden of de weigering tot nakoming van een overeenkomst tussen ons en een onzer leveranciers. Indien wij voorzien dat ten gevolge van overmacht de gesloten overeenkomst door ons in het geheel niet zou kunnen worden nagekomen, hebben wij te onzer keuze het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel de nakoming van onze verplichting op te schorten, in beide gevallen zonder dat een van de partijen aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 10: Verpakking

Verpakking wordt tegen kostende prijs in rekening gebracht. Verpakking van goederen afkomstig uit het buitenland wordt nimmer teruggenomen.

Wanneer u onze verzendverzekering kiest, bent u hiervoor beschermd.

Controleer telkens bij ontvangst het etiket met uw naam. Kijk ook voor visuele schade. Deze kan u altijd melden aan de verzendpartij met behulp van het pakketnummer.

Artikel 11: Reserves

In geval van verborgen gebreken moeten op straffe van verval van recht, de opmerking en/of reserves met betrekking tot een bepaalde zending of levering schriftelijk geschieden en dit binnen de 8 dagen volgend op de datum van ontvangst of van levering. Bij zichtbare gebreken dient onmiddellijk protest aangetekend te worden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

In alle gevallen waar onze verantwoordelijkheid kan weerhouden worden zal ze beperkt worden volgens onze eigen keuze, tot het vervangen van de gebrekkige koopwaar of de tegenwaarde ervan op het ogenblik van de verkoop. Onze verantwoordelijkheid is strikt en volledig uitgesloten voor alle schade toegebracht door de geleverde of verkochte koopwaar aan personen, goederen; roerende of onroerende.

Artikel 13: Afbeeldingen, modellen, enzovoorts

Productafbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van het geleverde product. Lees steeds de naam en beschrijving goed zodat u weet wat u besteld. Bij twijfel kan je ons steeds contacteren.

Alle ten behoeve van bestelling of aanbiedingen door ons aan afnemer verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten, blijven ons eigendom. Het is afnemer verboden enige afbeelding, monster, tekening of ander document aan een derde, een concurrerende firma daaronder uitdrukkelijk begrepen, te overhandigen of te tonen, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Door het aanvaarden van onze goederen en/of onze factuur, bevestigd de afnemer het bestaan van en de aanvaarding van onze rechten op de "modellen", in de meest brede zin van het woord.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Het eigendom van het geleverde goed gaat op de afnemer over, nadat deze jegens ons al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden voldaan heeft. Tot dat tijdstip houdt hij de goederen voor ons, met dien verstande dat alle risico's voor beschadiging of tenietgaan van het goed of schade veroorzaakt aan het goed door afnemer of een derde, van de dag van de levering af voor rekening de afnemer zijn.

14.2 Terugname in geval van niet naleving der verplichtingen geschiedt op kosten van de afnemer. De afnemer verleent ons hierbij uitdrukkelijk de toelating de plaats en/of plaatsen te betreden waar het goed en/of goederen zich bevinden.

14.3 In geval van wijziging van het solventievermogen van de afnemer, behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor de reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen onder dezelfde hogergenoemde voorwaarden.

14.4 Voor Nederland is automatisch het systeem van verlengd eigendomsvoorbehoud van toepassing, alle wettelijke voordelen blijven ter beschikking van de verkoper.

14.5 Indien de koopwaar nog niet geleverd is of slechts gedeeltelijk, behoudt verkoper het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling de verkoop nietig te verklaren ofwel alle mogelijke garantie te eisen welke hij nodig acht voor de uitvoering der verbintenissen van de afnemer.

Artikel 15: Betaling

15.1 Na betaling wordt er meestal een elektronisch factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres op de webshop, of wordt het per post verzonden naar het opgegeven adres van de afnemer. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 b.w. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

15.2 In het geval de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 b.w. tot het betalen van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 20 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 40.00 euro. Bovendien is van rechtswege een interest verschuldigd van 1,2 % per maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Als plaats van betaling geldt ons bezoekadres te Herentals.

15.3 Wij behouden ons het recht voor onmiddellijk betaling te eisen van alle bedragen vermeld op onze facturen. Op dezelfde wijze kunnen wij volgens art. 43 van de wet op de wisselbrieven onze rechten op onmiddellijke betaling doen gelden voor de vervaldag van de wisselbrief ingeval de betrokkene, acceptant of niet, zich bevindt in een toestand van staking van betaling of kennelijk onvermogen, zal van rechtswege beschouwd worden als verkerende in dergelijke toestand de betrokkene die een wissel, welke voorafgaandelijk vervallen is ten onze voordeel, heeft laten protesteren of zulke wissel niet betaald heeft op de vervaldag.

15.4 Bestellen op factuur kan via onze webshop voor de landen België, Nederland & Duitsland. Dit wil zeggen na controle van het adres met het BTW-nummer uw bestelling in vertrouwen wordt verzonden. We hanteren hierop een betaling van 14 dagen. We rekenen voor deze service een bedrag van €5 ex btw aan op het factuurbedrag per bestelling. Wanneer de betaling binnen de 30 dagen niet voldaan is, zullen wij de nodige gerechtelijke stappen ondernemen om dit bedrag te innen.

Artikel 16: Terugvordering; garantie

16.1 Gebruikte goederen worden uitsluitend verkocht en geleverd in de staat waarin zij zich ten dage van de aanbieding bevonden, dan wel door afnemer te bezichtigen zijn geweest, zonder enige garantie onzerzijds; elke vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding is uitgesloten.

16.2 Goederen niet vallende onder het begrip "gebruikte goederen" worden door ons verkocht en geleverd onder garantie tegen materiaal- en constructiefouten. Indien wij van onze fabrikant een garantie hebben verkregen die ruimere strekking heeft dan de voormelde garantie tegen materiaal- en constructiefouten, zullen wij alleen verplicht zijn deze verdergaande garantie jegens onze leverancier/fabrikant in te roepen. Elke terugvordering op goederen, niet vallende onder het begrip "gebruikte goederen" moet binnen veertien dagen na leveringsdatum schriftelijk worden gedaan. Elk recht op garantie is vervallen indien deze termijn wordt overschreden. Indien ook naar ons oordeel de afnemer zich terecht beroept op een materiaal- en/of constructiefout, zullen wij uitsluitend gehouden zijn tot herstel van deze materiaal- en/of constructiefout, ten onze kosten.

16.3 De vordering tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten. Uit hoofde van enige terugvordering kan de afnemer de betaling van de overeengekomen prijs geheel, noch gedeeltelijk weigeren.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten, ook die met buitenlandse afnemers, is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing.

Artikel 18: Geschillen

Alle geschillen behoren zonder uitzondering uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout of het vredegerecht van het eerste kanton Turnhout.

Laatst bekeken